Număr de telefon apelabil gratuit 08008 – HARGAZ | 08008 – 42742
Meniu principal

Despre noi

Capital social

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. este o societate comercială pe acţiuni cu un capital social de 19.912.300 RON împărţit în 199.123 acţiuni nominale.

Acţionarul majoritar al societăţii este HELP DESIGN REKLAM ES TANACSADO K.F.T., deţinând 99,6665 % din capitalul social. Restul acţiunilor este deţinut de Consiliul judeţean Harghita, precum şi de 47 de Consilii locale din judeţ.

Obiectul principal, licenţe, autorizaţii şi certificate

Principalul obiect de activitate îl constituie distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte, societatea deţinând Licenţa de Furnizare a gazelor naturale nr. 1830/25.09.2013 şi Licenţa de Distribuţie a gazelor naturale nr. 1829/25.09.2013 eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domniul Energiei (ANRE). Pe lângă obiectul principal de activitate societatea este autorizată de ANRE cu privire la:

proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS nr. 5001
execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS nr. 5002
proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDI nr. 5003
execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI nr. 5004

Societatea noastră a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii în domeniul furnizării, distribuţiei şi comercializării combustibililor gazoşi prin conducte, precum şi în domeniul proiectării şi înfiinţării sistemelor de distribuţie, iar sistemul implementat se conformează cerinţelor stipulate în EN ISO 9001:2015.

De asemenea S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. a implementat şi aplică un sistem de management de mediu, sistemul conformându-se cerinţelor stipulate în standardul EN ISO 14001:2015

Aria de acoperire

Activitatea noastră se desfăşoară, în baza contractului de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, în peste 35 de localităţi din judeţul Harghita.

Investiţii

Datorită volumului important de investiţii pe care societatea l-a realizat şi va realiza în viitor este necesar o fundamentare şi o analiză riguroasă a eficienţei şi rentabilităţii acestor investiţii, atât în momentul efectuării acestora, dar mai ales în perspectivă, întrucât serviciul de distribuţie a gazelor naturale este concesionat pe o durată de 49 ani, iar desfăşurarea activităţii este reglementată de ANRE.

În baza contractului de concesiune, începând cu anul 2006, societatea a trecut la înfiinţarea reţelelor de distribuţie. În prezent societatea asigură distribuţia şi furnizarea gazelor naturale în peste 35 de localităţi.

Obiective

Activitatea societăţii se desfăşoară în conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) aprobat de Consiliul de Administraţie şi supus dezbaterii şi aprobării Adunării Generale a Acţionarilor.

Societatea îşi propune la începutul fiecarei perioade de gestiune anumite Obiective pe termen scurt si mediu. Unele din aceste obiective stau la baza fundamentării BVC cum sunt: atingerea unui anumit număr de consumatori şi în special ai celor comerciali/industriali, volumul gazelor naturale vândute, alte obiective care au ca scop eficientizarea activităţii: reducerea unor cheltuieli, creşterea veniturilor prin diversificarea serviciilor prestate, iar alte obiective au scop îmbunătăţirea organizării societăţii cu respectarea normelor legale şi a reglementărilor în domeniu: implementarea unor standarde în domeniu (sistemul de management al calităţii şi de mediu), asigurarea siguranţei în exploatare, asigurarea unor condiţii de muncă corespunzătoare, intervenţii la sesizări şi reclamaţii.

Atât stabilirea BVC cât şi a obiectivelor pe termen mediu şi scurt sunt strâns corelate cu realizarea unui Program de investiţii corespunzător clauzelor contractului de concesiune asumate, a rentabilităţii investiţiilor, cu respectarea cadrului legal din domeniu.

Strategie

În etapa actuală societatea urmăreşte dozarea efortului investiţional în locaţiile care se dovedesc rentabile, consolidarea celor existente prin creşterea densităţii numărului de consumatori şi în special a celor comerciali/industriali, concomitent cu finalizarea şi punerera în funcţiune a unor noi localităţi unde investiţiile au fost deja începute şi nefinalizate, pentru ca într-o etapă viitoare, printr-o politică de marketing potrivită, societatea să se concentreze spre mărirea numărului de consumatori, creşterea volumului de gaze naturale vândute şi o politică de investiţii în locaţiile cu potenţial real de dezvoltare economică.

Organizare

Managementul societăţii

Conducerea administrativă:
Consiliul de Administraţie (CA) – este compus din 3 membri, numiţi de AGA, care, analizează situaţia economico-financiară a societăţii, stadiul investiţiilor, aprobă contracte care se află în aria de competenţă stabilită prin Actul Constitutiv şi hotărârile AGA, emite hotărâri şi decizii.

Consiliul de Administraţie este compus din următoarele persoane:

  • Domnul Kele József – Preşedinte
  • Doamna Székely Kinga– membru
  • Doamna Szász Katalin – membru

Conducerea executivă:

Este formată din Director General, Director Economic şi Director Tehnic şi asigură conducerea executivă a societăţii, pune în aplicare hotărârile şi deciziile Consiliului de Administraţie şi ale A.G.A., conduc societatea conform competenţelor stabilite prin: Actul Constitutiv al societăţii, hotărârilor AGA sau CA şi a prevederilor legale în vigoare.

Conducerea executivă este formată din următoarele persoane:

  • Domnul Kele József – Director General
  • Doamna Szász Katalin– Director economic
  • Domnul Kovács Domokos – Director Tehnic

 

Politica referitoare la calitate – mediu

Implementarea propriei politici de calitate şi de mediu se bucură de o atenţie deosebită din partea echipei manageriale. Având în vedere concurenţa crescută pe piaţa gazelor naturale în domeniul distribuţiei şi comercializării combustibililor gazoşi, suntem conştienţi că în perioada care urmează caracteristica cea mai importantă a serviciilor noastre trebuie să fie calitatea. Calitatea înseamnă pentru noi deservirea totală a cerinţelor clienţilor noştri, furnizarea de servicii pe termen lung la nivelul aşteptărilor clienţilor noştri. Aceste obiective le putem realiza numai cu contribuţia fiecărui angajat.

Prin urmare, misiunea organizaţiei noastre este:

Furnizarea unor servicii complexe şi complete, competitive în concordanţă cu cerinţele clienţilor, ale autorităţilor şi normelor/prescripţiilor tehnice în vigoare referitoare la distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi.
Clienţii noştri sunt cei mai importaţi pentru noi, obţinerea unui grad ridicat de satisfacţie a clienţilor noştri şi îmbuătăţirea continuă a acestuia este cel mai important lucru ceea ce priveşte funcţionarea organizaţiei.
Asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii organizaţiei pe termen lung prin contribuţia fiecărui angajat şi instruirea lor continuă.
Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin controlul şi reducerea impacturilor asupra mediului, prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluare a mediului.
Conformarea cu legislaţia şi cu alte cerinţe de mediu şi din domeniul calităţii şi protecţiei mediului aplicabile activităţilor organizaţiei.
Asigurând resursele umane şi financiare necesare, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează, ca prin definirea, reactualizarea şi urmărirea obiectivelor strategice privind calitatea şi mediul, respectiv ţintelor de mediu care sunt stabilite permanent din prezentele principii fundamentale să prevină poluarea mediului şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţiei din toate punctele de vedere.
Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015.

Conducerea organizaţiei asigură disponibilitatea politicii sale referitoare la calitate şi mediu pentru public.