Procedura medierii neantelegerilor

Neînțelegerile apărute la încheierea contractelor din sectorul gazelor naturale pot fi supuse spre mediere ANRE potrivit Procedurii privind medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr.35/2013.

Pot fi supuse medierii în conformitate cu această procedură neînţelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul gazelor naturale având la bază contractele reglementate și neînţelegerile apărute la încheierea actelor adiţionale aferente acestor contracte.

Aceste neînțelegeri pot avea ca obiect clauze negociabile aferente contractului reglementat și/sau clauze noi, pe care părțile doresc să le includă în contract.

Medierea neînțelegerilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

I. soluționarea neînțelegerii la nivelul furnizorului responsabil cu emiterea ofertei de contract

II. medierea la nivelul ANRE.

Limba oficială utilizată pe parcursul procedurii de mediere este limba română, documentele redactate într-o altă limbă trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de traducerea legalizată în limba română.

În etapa I părțile vor încerca soluționarea neînțelegerii la nivelul titlarului de licență, în baza cererii scrise depuse în acest sens de solicitant în care se prezintă neînțelegerile apărute la încheierea contractului/actului adițional.

Cererea solicitantului va fi însoțită de documentele pe care acesta își întemeiază susținerile. Documentele depuse în copie trebuie certificate pe fiecare pagină „conform cu originalul”, cu specificarea datei, numelui în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia și ștampila, dacă este cazul.

În urma analizării cererii titularul de licență are posbilitatea de a solicita completare documentației depuse dacă este cazul, în termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, solicitantul având obligația de a completa documentația în termen de 5 zile.

În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii titularul de licență va organiza ședința comună în vederea soluționării neînțelegerilor.

În cazul în care părțile soluționează neînțelegerile în cadrul ședinței comune se va întocmi o minută, iar contractul se va semna în termen de 5 zile.

În cazul în care în cadrul ședinței comune nu se va ajunge la soluționarea neînțelegerilor, se va încheia un proces verbal în acest sens, urmând ca acesta să fie transmis la ANRE prin grija titularului de licență împreună cu cererea de mediere și documentația aferentă.

În etapa II se realizează medierea propriu zisă a neînțelegerilor, la nivelul ANRE

Documentele ce însoţesc cererea de declanşare a procedurii de mediere trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea:

  • copia proiectului de contract/act adiţional la încheierea căruia au apărut neînţelegeri;
  • procesul-verbal în care se precizează punctele nesoluţionate la nivelul titularului de licenţă, poziţia părţilor şi documentele pe care părţile îşi întemeiază susţinerile;
  • corespondenţa dintre părţi privind proiectul de contract/actul adiţional în discuţie;
  • decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;
  • indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;
  • alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării neînţelegerii.

Copiile documentelor vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, în două exemplare, unul pentru ANRE și unul pentru solicitant.

După înregistrarea cererii la ANRE se parcurg următoarele etape:

i. întrunirea Comisiei de analiză şi mediere a neînţelegerilor;

ii. analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;

iii. pregătirea audierii şi convocarea părţilor;

iv. audierea părţilor;

v. formularea recomandării Autorităţii competente şi comunicarea acesteia părţilor.

După analizarea situaţiei, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia emite o recomandare, care va fi comunicat ambelor părţi implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax. Recomandarea are caracter declarativ şi constatator, neechivalând cu o hotărâre obligatorie pentru părţi.

Pe toată durata desfăşurării procedurii părţile pot soluţiona pe cale amiabilă neînţelegerea apărută, urmând să comunice Autorităţii competente înţelegerea la care au ajuns.