Procesul de racordare

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, din 10.03.2021

SECȚIUNEA a 3-a
Informații generale

Art. 4. – Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)e) se parcurg următoarele etape:

a) depunerea și înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoțită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) și achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;

b) evaluarea cererii de racordare;

c) stabilirea soluției tehnice pentru realizarea racordării;

d) emitere ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

e) OSD emite și transmite solicitanților contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; OSD declanșează procesul concurențial de licitație a lucrărilor de racordare, după semnarea contractului de racordare de către solicitant;

f) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a acordului administratorului drumului pentru instalația de racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;

g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;

h) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, selectați de OSD sau solicitant, conform prevederilor legale;

i) execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;

j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare;

k) recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare de către OSD.

Art. 5. – (1) În vederea racordării la SD, solicitanții, viitori clienți finali casnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 lit. a).

(2) OSD efectuează activitățile necesare racordării prevăzute la art. 4.

(3) Lucrările necesare racordării pot fi realizate și prin intermediul OE selectați de solicitanții viitori clienți casnici, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2).

Art. 6. – (1) Solicitanții, viitori clienți finali noncasnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 lit. a).

(2) În situația în care, în urma stabilirii soluției tehnice, lungimea instalației de extindere și branșare este de până la 2.500 metri, OSD finanțează lucrările și efectuează activitățile necesare racordării, prin OE desemnat.

(3) Lucrările necesare racordării pot fi realizate și prin intermediul OE, selectați de solicitanții viitori clienți noncasnici, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2).

(4) În cazul în care lungimea instalației de extindere și branșare este de peste 2.500 metri, OSD finanțează lucrările necesare realizării obiectivului/conductei în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege, iar solicitanții viitori clienți noncasnici finanțează lucrările necesare instalației de racordare.

(5) Solicitanții viitori clienții finali noncasnici, în situația prevăzută la alin. (4), pot finanța lucrările necesare realizării instalației de extindere prin intermediul OE selectat de aceștia, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate cu instalația de extindere în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3).

Art. 7. – (1) În vederea racordării unui SD nou la un SD existent, solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. d) și e) depun o cerere de racordare în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a).

(2) OSD efectuează activitățile prevăzute la art. 4 lit. b)e) și j)k).

(3) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) efectuează activitățile prevăzute la art. 4 lit. f)i) prin intermediul OE selectat de aceștia.

(4) Lucrările prevăzute la alin. (2) și (3) sunt finanțate de către solicitant.

(5) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) finanțează lucrările de redimensionare a SD existent, în vederea realizării racordării, în conformitate cu soluția stabilită de OSD, după caz.

SECȚIUNEA a 4-a
Cererea de racordare, emiterea ATR

Art. 8. – (1) Solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a)e) transmit către OSD o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea de racordare este însoțită de următoarele:

a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

b) documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;

c) alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

(3) Dezvoltatorul ansamblului rezidențial transmite odată cu cererea de racordare și următoarele documente:

a) informații privind debitul și presiunea solicitată pentru fiecare imobil/construcție, conform prevederilor Normelor tehnice;

b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;

c) planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament a acestora, în coordonate din care să rezulte precis poziția imobilului/construcției;

d) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie.

(4) Solicitantul prevăzut la alin. (3) are obligația respectării și a prevederilor art. 34 alin. (7).

(5) Cererea de racordare, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2) și (3), după caz, precum și răspunsul la notificarea prevăzută la art. 11 alin. (2), însoțită de acte justificative, se transmit și se înregistrează la OSD în conformitate cu prevederile din standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.

Art. 9. – Cererile de racordare transmise de solicitanți se centralizează de către OSD și stau la baza realizării lucrărilor de racordare la SD.

Art. 10. – (1) Solicitanții transmit OSD cererea de racordare și dovada achitării tarifului de analiză a cererii, după caz, prin una dintre următoarele modalități:

a) la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OSD;

b) prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;

c) prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării online a solicitărilor.

(2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD și este achitat de solicitanți, cu excepția solicitanților viitori clienți casnici, luându-se în considerare situația prevăzută la alin. (4), după caz.

(3) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD, OSD ia în considerare următoarele activități:

a) analiza documentației anexate cererii de racordare la SD;

b) stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;

c) emiterea și transmiterea ATR însoțit de documentele aferente;

d) desfășurarea activității de monitorizare a cererilor de racordare la SD, precum și a modului în care acestea au fost soluționate;

e) activități de registratură și arhivare fizică și electronică a cererilor de racordare la SD și documentației aferente, precum și activitatea de clasare.

(4) Plata tarifului de analiză se realizează și de către solicitanții viitori clienți casnici care depun o cerere de racordare în situația prevăzută la art. 26 alin. (2).

(5) Pentru informarea solicitanților, OSD are obligația să publice pe pagina proprie de internet tarifele de analiză a cererii de racordare la SD.

(6) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de către solicitant în una dintre următoarele forme de plată, după caz: prin virament bancar în contul OSD, plată on-line, alte forme de plată puse la dispoziție de OSD.

Art. 11. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează cererea, verificând conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc.

(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la alin. (1) și prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentație incompletă”, fără restituirea tarifului de analiză.

(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OSD o nouă cerere de racordare.

(5) Suplimentar răspunsului la cererea de racordare, OSD este obligat să informeze solicitanții asupra faptului că aceștia au obligația de a pune în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale într-un interval de maximum 180 de zile de la punerea în funcțiune a instalației de racordare solicitată.

Art. 12. – (1) Solicitantul își poate retrage cererea de racordare în orice moment până la emiterea ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.

(2) În situația în care solicitantul își retrage cererea de racordare după semnarea contractului de racordare, OSD are dreptul de a solicita și primi din partea solicitantului contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului.

Art. 13. – În termen de 30 de zile de la primirea unei cereri de racordare corecte și complete, formulate de către solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a), b), d) și e), OSD emite ATR.

Art. 14. – (1) OSD este obligat să finanțeze lucrările de investiții necesare racordării în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.

(2) Odată cu emiterea ATR, OSD comunică solicitantului posibilitatea ca acesta să finanțeze realizarea lucrărilor, urmând ca rambursarea cheltuielilor să fie realizată de OSD conform prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL II
Realizarea racordării

SECȚIUNEA 1
Stabilirea soluției de racordare

Art. 15. – (1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OSD stabilește soluția tehnică pentru realizarea racordării.

(2) La stabilirea soluției prevăzute la alin. (1), OSD are în vedere cel puțin următoarele aspecte:

a) limitele capacităților de distribuție a gazelor naturale și regimurile tehnologice și necesitatea menținerii calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;

b) prevederile Normelor tehnice;

c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în situația în care OSD primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la SD prin această conductă.

(3) În situația în care racordarea la SD impune execuția unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, instalația de racordare se realizează în cadrul aceluiași proiect cu obiectivul/conducta.

(4) Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare la SD și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

(5) Echipamentele de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, se achiziționează și se montează de OSD.

(6) Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidențiale se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, soluția de alimentare fiind stabilită de OSD având în vedere și prevederile prezentului regulament.

Art. 16. – În situația în care soluția tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD unul dintre documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege.

Art. 17. – Dacă după stabilirea soluției de racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD stabilește o nouă soluție, cu informarea solicitantului.

Art. 18. – (1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligația de a notifica OSD, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative care se depun în copie.

(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:

a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor solicitantului;

c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, propunerea de act adițional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.

SECȚIUNEA a 2-a
Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei, respectiv a instalației de racordare

Art. 19. – (1) În termen de 60 de zile de la desemnarea OE pentru realizarea lucrărilor necesare racordării prevăzute la art. 15, OE desemnat este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv pentru instalația de racordare.

(2) Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora.

(3) După obținerea documentelor prevăzute la alin. (1), OE desemnat depune documentația completă în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalația de racordare, în termen de maximum 30 de zile.

(4) Toate avizele/autorizațiile obținute de OE desemnat pentru realizarea obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv pentru instalația de racordare se solicită și se obțin în numele OSD.

(5) La întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a/al instalației de racordare se respectă condițiile prevăzute în ATR, respectiv în avizele și acordurile/autorizațiile emise de instituțiile publice abilitate.

Art. 20. – (1) În situația în care solicitantul finanțează lucrările necesare racordării, activitățile de obținere avize/autorizații/acorduri se realizează de către acesta, se solicită și se obțin în numele OSD.

(2) OE selectat de către solicitant este obligat să respecte termenele de realizare a lucrărilor necesare racordării, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) și ale art. 151 alin. (1) din Lege, după obținerea documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 21. – (1) Costurile aferente activităților de proiectare, verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și cele de execuție ale obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare sunt suportate de OSD în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) și ale art. 151 alin. (1) din Lege.

(2) În situația în care activitățile prevăzute la alin. (1) sunt finanțate de solicitant, cheltuielile necesare racordării se rambursează de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(3) Nivelul cheltuielilor ce se rambursează nu poate depăși minimul dintre oferta OSD prevăzută în contractul de racordare și valoarea negociată de solicitant cu OE selectat, precizată de solicitant în contractul de racordare.

(4) Oferta OSD prevăzută în contractul de racordare este calculată în conformitate cu principiile prevăzute în reglementările ANRE pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuție din sectorul gazelor naturale la care se adaugă costurile justificate, oportune și care reflectă condițiile pieței pentru realizarea/redimensionarea și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.

Art. 22. – Recepția tehnică a obiectivului/conductei, respectiv a instalației de racordare se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege, coroborat cu dispozițiile din Normele tehnice.

Art. 23. – Punerea în funcțiune a obiectivului/conductei, respectiv a instalației de racordare se realizează în termenele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (1) din Lege, coroborat cu prevederile Normelor tehnice.

Art. 24. – (1) Obiectivul/Conducta, respectiv instalația de racordare intră în patrimoniul OSD dacă sunt finanțate de acesta.

(2) În situația în care solicitantul viitor client casnic, respectiv solicitantul prevăzut la art. 148 alin. (3) din Lege, finanțează obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, precum și instalația de racordare, acestea intră în patrimoniul OSD la data punerii în funcțiune.

(3) Instalația de extindere cu lungimea peste 2.500 m, finanțată de solicitantul viitor client noncasnic și cel prevăzut la art. 2 lit. d), intră în patrimoniul OSD la data punerii în funcțiune; cheltuielile cu privire la instalația de extindere se rambursează solicitanților de către OSD în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(4) În situația și în cazul solicitanților prevăzuți la alin. (3), instalația de racordare finanțată de aceștia este predată prin proces verbal de predare-primire către OSD, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

Art. 25. – (1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, OSD constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluției, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea în condiții de siguranță, OSD stabilește o nouă soluție, cu informarea solicitantului, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, OSD suportă costurile generate de modificarea instalației de utilizare a solicitantului până la noul punct de delimitare.

(3) În situația precizată la art. 2 lit. c) pct. (i), lucrările sunt finanțate și realizate de solicitanți prin intermediul unui OE selectat de aceștia.

(4) Pentru solicitările care vizează redimensionarea instalației de racordare, lucrările se finanțează și se realizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament, iar solicitantul este obligat să respecte prevederile art. 11 alin. (5).

SECȚIUNEA a 3-a
Avizul tehnic de racordare

Art. 26. – (1) În baza soluției tehnice prevăzute la art. 15 alin. (1), OSD întocmește ATR în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; ATR este însoțit și de o ofertă de contract de racordare pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD.

(2) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, OSD emite ATR numai în situația în care este necesară redimensionarea racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.

(3) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă și în situația în care nu este necesară emiterea unui nou ATR, în vederea proiectării și executării noii instalații individuale de utilizare, separată din instalația de utilizare comună existentă, OSD transmite solicitantului ATR inițial sau, în lipsa acestuia, informațiile prevăzute la alin. (5).

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3), OSD are obligația de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de racordare la SD.

(5) Prin notificarea prevăzută la alin. (4) OSD pune la dispoziție solicitantului următoarele informații:

a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică și regimul de presiune aferente racordului existent care deservește cu gaze naturale imobilul în care se regăsește instalația de utilizare comună;

b) punctul de delimitare dintre racord și instalația de utilizare;

c) date cu privire la tipul contorului, inclusiv dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecție, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune;

d) presiunea din aval de echipamentul de reglare.

(6) Notificarea prevăzută la alin. (4) stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale.

(7) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD în format fizic și electronic, pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare.

(8) ATR este însoțit obligatoriu de schița cu soluția tehnică de racordare la SD, întocmită conform anexei nr. 3.

(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1.

(10) ATR emis de OSD stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuției obiectivului/conductei, a instalației de racordare, respectiv a instalației de utilizare gaze naturale, după caz.

(11) Prin emiterea ATR, OSD se angajează:

a) să realizeze lucrările necesare racordării;

b) să pună în funcțiune obiectivul/conducta necesar/necesară racordării și instalația de racordare în termenele precizate la art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (1) din Lege.

Art. 27. – Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

a) la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare;

b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare;

c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2);

e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

Art. 28. – (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluției tehnice de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD stabilește o nouă soluție de racordare, cu informarea solicitantului, și actualizează gratuit ATR.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesității schimbării soluției de racordare.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare și/sau de execuție a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, după caz.

Art. 29. – (1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligația de a notifica OSD, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative care se depun în copie.

(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:

a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor solicitantului;

c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, ATR actualizat însoțit, după caz, de propunerea de act adițional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.

Art. 30. – (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OSD o cerere pentru emiterea unui duplicat.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere, duplicatul.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

Art. 31. – OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR și rezultate în urma dimensionării instalației de racordare.

Art. 32. – (1) Solicitanții au obligația de a returna contractul de racordare semnat în termen de 10 zile de la data primirii.

(2) În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (1) și nici nu solicită cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea termenului un termen de prelungire, OSD clasează cererea de racordare în termen de 30 de zile și notifică solicitantul în legătură cu aceasta în termen de două zile lucrătoare.

Art. 33. – (1) În situația alimentării unui SD din alt SD, SRM se amplasează pe terenul SD din amonte, cât mai aproape de limita teritorial-administrativă dintre cele două UAT.

(2) Obiectivele SD necesare racordării unui SD nou la unul existent se predau de solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. e) către OSD din amonte spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

SECȚIUNEA a 4-a
Contractul de racordare la SD

Art. 34. – (1) Modelul contractului de racordare la SD este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Contractul de racordare se transmite de OSD în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).

(3) După semnarea contractului între OSD și solicitant, în termen de 60 de zile OSD desemnează OE în regim concurențial, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (11) din Lege.

(4) În situația în care nu se depune nicio ofertă de realizare a lucrărilor de racordare, în regim concurențial, în termen de 5 zile de la încheierea acestui proces, OSD notifică solicitantul în legătură cu necesitatea selectării unui OE.

(5) Lucrările necesare racordării efectuate prin OE selectat de către solicitant se realizează în baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea clauzelor minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, cu modificările ulterioare.

(6) Solicitantul transmite OSD contractul prevăzut la alin. (5), împreună cu contractul de racordare, în termenul precizat la art. 32 alin. (1).

(7) Racordarea dezvoltatorului ansamblului rezidențial se realizează ținându-se cont și de prevederile anexei la contractul de racordare denumite Reguli specifice pentru realizarea racordării la SD a ansamblurilor de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale.

CAPITOLUL III
Informări și căi de comunicare

Art. 35. – (1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ.

(2) OSD are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanților cu privire la procesul de racordare la SD prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișarea la sediile sale administrative a următoarelor informații:

a) datele de contact și programul de lucru cu publicul;

b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;

c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:

(i) cererea de racordare la SD – model;

(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;

(iii) alte informații privind procesul de racordare la SD;

d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la SD privind obligațiile părților, termenele asumate etc.

(3) Procesul concurențial de desemnare al OE, prevăzut la art. 34 alin. (3), se desfășoară lunar în două tranșe, pe județ/UAT/sector, după cum urmează:

a) în prima tranșă se scot la licitație solicitările primite în perioada 1-15 a lunii în curs;

b) în a doua tranșă se scot la licitație solicitările primite în perioada 16-30/31 a lunii în curs.

Art. 36. – OSD întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale.

Art. 37. – (1) OSD are obligația să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet și să mențină un registru electronic de evidență a cererilor de racordare, precum și a modului în care acestea au fost soluționate.

(2) OSD are obligația să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1), pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidențial și personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opțiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD de la secțiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.

(3) OSD are obligația să păstreze informațiile din registrul prevăzut la alin. (1):

a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;

b) în format electronic, pentru tot restul duratei de existență a OSD.

(4) OSD are obligația să întocmească și să mențină anual un registru electronic de evidență a lucrărilor puse în funcțiune.

(5) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existență a OSD.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 38. – Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament.

Art. 39. – (1) ATP și ATR la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise până la data de 14 octombrie 2020 sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.

(2) ATP și ATR pentru care nu s-au încheiat contracte de racordare și care au fost emise în perioada cuprinsă între 14 octombrie 2020 și data aprobării prezentului regulament se modifică de către OSD, în conformitate cu prevederile regulamentului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) În situația în care nu a fost încheiat contractul de racordare în baza ATR prevăzut la alin. (1), proiectarea și execuția instalației de racordare se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Cererile de racordare la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost emise ATR se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Cererile de rambursare a tarifelor de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, după cum urmează:

a) în situația în care obiectivul/conducta/racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM au/a fost puse/pus(ă) în funcțiune până la data formulării cererii de rambursare, OSD preia în proprietate aceste bunuri în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) lit. d) din Lege;

b) în situația în care obiectivul/conducta/racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM nu au/a fost puse/pus(ă) în funcțiune până la data formulării cererii de rambursare, OSD returnează solicitantului tariful de racordare încasat cu respectarea prevederilor fiscale, iar obiectivul/conducta/racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM intră în patrimoniul OSD.

Art. 40. – (1) ANRE emite autorizații de înființare a magistralelor directe în conformitate cu prevederile art. 152 din Lege.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), sunt parcurse, după caz, etapele de racordare la SD prevăzute la art. 4.

(3) Costurile lucrărilor necesare execuției magistralei directe sunt suportate de solicitant.

(4) Lucrările pentru execuția și racordarea magistralei directe la SD se realizează de OSD sau OE selectat de solicitant, după caz, pe baza mecanismului cererii și ofertei.

Art. 41. – OSD are obligația de a elabora o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 42. – Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizați ANRE, operatorului economic, titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, îi este interzis să presteze activități de proiectare și de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanților/clienților finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, excepție făcând activitățile aferente:

a) sistării alimentării cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;

b) montării și/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.

Art. 43. – Anexele nr. 14 fac parte integrantă din prezentul regulament.