Oferta tip de furnizare gaze naturale – non casnici

Oferta tip de furnizare gaze naturale

Data ultimei actualizari: 21.10.2020

  • pentru categoria de clienti finali noncasnici eligibili
  • categoria de consum C1, C2, C3, C4, C5

elaborata potrivit art.4 din Ordinul ANRE nr. 106/2014

1. Datele de identificare ale furnizorului ofertant: HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 9 jud. Harghita, telefon 0266-219.899, fax 0266-219.899, email: [email protected] , pagină internet: www.hargaz.ro , telverde 08088-42742, cod fiscal RO 13861940, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J19/143/2001, având contul IBAN nr. RO19 BTRL 0210 1202 2417 60XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Director General Kele József, in calitate de furnizor de gaze naturale

2. Perioada de valabilitate a Ofertei: 14.10.2020 – 30.06.2021 , respectiv până la semnarea contractului de furnizare.

3. Categoria şi tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip: Oferta tip se adresează consumatorilor finali noncasnici din categoriile C1-C5.

Încadrarea consumatorilor conectaţi în sistemul de distribuţie în categorii de consumatori:

C.1 consumatori cu un consum anual de până la 280 MWh

C.2 consumatori cu un consum anual între 280 MWh şi 2800 MWh

C.3 consumatori cu un consum anual între 2800 MWh şi 28000 MWh

C.4 consumatori cu un consum anual între 28000 MWh şi 280000 MWh

C.5 consumatori cu un consum anual între >280000 MWh

4. Descrierea serviciilor oferite :

4.1. Furnizarea gazelor naturale inclusiv rezervarea de capacitate şi înmagazinare subterană gaze naturale. Tarifele serviciile de distributie, de transport sunt reglementate.

Categoria de consumator

Pretul gazelor naturale (lei/Mwh) – valoare unitara care cuprinde marja de profit a furnizorului şi toate costurile pentru achiziţia gazelor naturale ca marfă, inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT şi, după caz, costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele subterane şi costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare, precum şi costurile de finantare ]

Tarif distributie

Costul de transport (lei/Mwh) – valoare unitara care cuprinde costurile aferente serviciului de transport,

C1

83.60

33.14

5.62

C2

83.60

29.69

5.62

TRANZIT

83.60


5.62

4.2. Pretul include tarifele pentru rezervare capacitate, înmagazinare subterană gaze naturale . Tariful reglementate volumetric de transport si tarifele de distributie sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE şi pot suferi modificări în perioada de valabilitate a ofertei.

4.3. Tarifele reglementate pentru serviciile de transport și înmagazinare nu conțin TVA iar tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție nu conțin accize și TVA.

4.4. Punct de predare/preluare: La iesirea din statia de reglare/masurare a gazului

4.5. Calitatea gazului natural: In conformitate cu reglementarile in vigoare

5. Garanţiile solicitate pot fi garantii in suma fixa, scrisoare de garantie bancara, CEC sau BO, ipoteca mobiliara, cesiune de creanta etc., în funcţie de înţelegerea părţilor

5.1. În situaţia înregistrării de întârzieri mai mari de 30 de zile calendaristice la plata facturilor lunare, Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului, la cererea acestuia, garanţii de plată acoperitoare pentru volumul livrărilor unei luni medii din perioada de iarnă (octombrie-martie)

5.2.  Odată constituită, garanţia va fi menţinută pe toată durata derulării contractului. În cazul executării garanţiei, aceasta va fi reconstituită de către client în termen de maxim 5 zile.

6. Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii

6.1. Termenul de scadenta al facturii lunare este de 15 zile de la emiterea facturii, în cazul consumatorilor,  care în cursul anului anterior au înregistrat restanţe;

6.2. Termenul de scadenta al facturii lunare este de 30 zile de la emiterea facturii, în cazul consumatorilor, care în cursul anului anterior nu au înregistrat restanţe;

6.3.Daca factura este scadenta într-o zi care nu este lucrătoare, plata va fi făcută în prima zi lucrătoare după data scadentei;

6.4. Pentru plăţile efectuate după data scadentei, consumatorul va plăti, o penalitate de întârziere de 0,04%/zi aplicata la suma neplătită, calculată începând cu prima zi după data scadentei, până când plata este făcută integral;

6.5. Obligaţiile de plată sunt considerate indeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat in contul furnizorului;

6.6. Modalități de plată a facturilor Hargaz

In caz de neindeplinire a acestei obligatii  Consumatorul va plati Furnizorului, dacă va fi cazul, despagubiri egale cu  tariful de dezechilibru pe care Furnizorul la rândul său va fi obligat să îl plătească pentru capacitățile rezervate pentru Consumator.

7. Modul de transmitere a facturii : factura se va comunica la adresa de corespondenţă, pe suport de hârtie. La opţiunea consumatorului aceasta se poate transmite şi în format electronic.

8. Durata contractului: durata determinata de un an de zile, cu posibilitate de prelungire.

9. Condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului: Contractul se prelungeşte automat, pentru

         perioadă egală cu cea stabilită iniţial, dacă una dintre părţi nu notifică celeilalte părţi intenţia de încetare a contractului cu minim 30 zile înainte de data de expirare.

10. Condiţiile de încetare a prestării serviciilor şi a contractului:

Contractul încetează prin:

  • ajungere la termen (în cazul contractelor încheiate pe perioadă determinată), dacă una dintre părţi notifică celeilalte părţi intenţia de încetare a contractului cu minim 30 zile înainte de data de expirare, în caz contrar contractul se prelungeşte automat pentru o perioadă egală cu cea stabilită iniţial;
  • sau prin denunţare unilaterală făcută de oricare dintre părţile contractante, cu un preaviz de minim 21 de zile, înainte ca denunţarea să producă efecte, sub condiţia îndeplinirii în întregime a obligaţiilor de plată prevăzute contractual. Încetarea contractului ca urmare a denunţării unilaterale poate să producă efecte doar începând cu prima zi calendaristică a fiecărei luni de livrare;
  • în cazul declanşării procedurii de faliment a cumpărătorului;
  • în cazul nerespectării de către consumator a clauzelor contractuala

11. Modalitatea de acceptare a ofertei:

– prin semnătura reprezentantului legal al consumatorului aplicată pe ofertă.

12. Documentele necesare pentru încheierea contractului:

– cerere tipizată de încheiere a contractului de furnizare, acordul de acces eliberat de operatorul de distribuţie, copie certificat de inregistrare la ORC, actul de deţinere/închiriere a spaţiului, certificat constatator de la ORC acutalizat, istoric de consum

– în cazul consumatorilor preluaţi din alte distribuţii, acordul proprietarului-după caz, copie act de identitate al reprezentantului legal, alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

13. Alte clauze

13.1. Rezervarea de capacitate in SNTGN Transgaz

a. Pentru fiecare punct de predare/preluare rezervarea de capacitate maxima zilnica[CMZ] va fi făcută de către HARGAZ HARGHITA GAZ S.A..

b. In momentul schimbării furnizorului capacitatea maximă orară contractată va fi cea care va rezulta din operaţia de “Transfer de capacitate”, făcută în conformitate cu prevederile “Codului reţelei de transport gaze naturale”

c. Ambele părti vor aplica si se vor supune în totalitate reglementărilor SNTGN Transgaz pentru fiecare Punct de predare/preluare (de ex. Tarife, Penalităti pentru depăsirea, rezervării de capacitate pe oră, Presiune etc.)

d. Cumpărătorul are dreptul să solicite de la Transgaz suplimentarea CMZ la nivelul cerut de consumul efectiv realizat, in conformitate cu prevederile Codului Retelei de Transport gaze naturale.

e. Capacitatea rezervata totala estimata tinand seama de informatiile de consum furnizate va fi stablită înainte de încheierea contractului.

13.2. Cantitati suplimentare orare/lunare fata de cantitatile stabilite in contract

Cumparatorul are dreptul de a ajusta cantitatea contractata initial prin urmatoarele mijloace:

  • Nominalizare lunara: – se va transmite pana in data de 10 a lunii anterioare lunii de livrare;
  • Nominalizare saptamanala: se va transmite pana la ora 12:00 a zilei de vineri din saptamana anterioara saptamanii de consum, pentru fiecare zi a saptamanii de consum (luni-dumineca)
  • Renominalizare zilnica: se va transmite pana la ora 10:00 a zilei precedente zilei de livrare

La incetarea Contractului, indiferent de motivele acesteia, Consumatorul se obliga sa-si preia capacitatea rezervata in S.N.T. in mod direct sau prin cesiune catre un alt furnizor. In caz de neindeplinire a acestei obligatii  Consumatorul va plati Furnizorului, daca va fi cazul, despagubiri egale cu tariful de dezechilibru pe care Furnizorul la rândul său va fi obligat să îl plătească pentru capacitățile rezervate pentru Consumator.

Urmare a unor posibile modificari ale reglementarilor pe piata gazelor din Romania, partile vor negocia completarea contractului cu articole care sa permita aliniarea la reglementarile in vigoare. In situatia in care, urmare a negocierilor, nu se ajunge la un consens, ambele parti pot denunta unilateral contractul cu o notificare  prealabila de 3 zile lucrătoare

13.3. Modificarea circumstantelor

In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, urmare a modificarilor survenite pe piata gazelor naturale, formula de calcul a pretului, stabilita la punctul 4.1., din oferta, nu mai poate fi aplicata, partile vor negocia cu buna credinta adaptarea contractului la noile conditii. In situatia in care, urmare a negocierilor, nu se ajunge la un consens, ambele parti pot denunta unilateral contractul cu o notificare prealabila de 21 zile lucratoare.

Pentru orice informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la următoarele coordonate: tel. 0266-219.899, fax 0266-216 101 sau email hargaz@hargaz.ro.