Verificare si revizie tehnica

Verificarea şi revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare

 

Conform Normelor Tehnice NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009 verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.
Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.
Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD şi /sau la consumator.

 

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se realizează la maximum 2 ani, conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;

b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;

c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;

d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;

e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;

g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;

h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare;

i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.

j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare.

 

Se efectuează şi verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare comune, care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

 

Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare constă în:

a) efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;

b) efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi / sau modificări;

c) efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a întregii instalaţii.

Se efectuează şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.
 
Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la termen de maximum 10 ani şi în următoarele situaţii:

a) după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni

b) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare gaze naturale.

Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor.
La întreruperea accidentală a furnizării gazelor naturale, consumatorii trebuie să închidă robinetele de pe conductele de alimentare şi să aplice măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare.
Punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în prezenţa reprezentanţilor operatorului SD şi, după caz, ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat, pentru punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.