Obligaţiile consumatorilor

Obligațiile clientului final de gaze naturale

 

–    să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;
–    să achite furnizorului majorările de întârziere și tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată scadente, conform prevederilor contractuale;
–    să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreţinerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
–    să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
–    să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa, şi să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la acestea, în vederea verificării şi remedierii defecţiunilor survenite;
–    să respecte limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa, conform legislaţiei în vigoare;
–    să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea periodică a acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;să efectueze modificarea instalaţiei de utilizare cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
–    să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la instalaţiile de utilizare pentru verificarea informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori de câte ori este necesară intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora;
–    să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operaţiunile de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;
–    să permită accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;
–    să prezinte reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE documente din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatorii economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, emise cu cel mult 6 luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare;
–    să asigure efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp care depăşeşte 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale;
–    să suporte cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice la instalaţiile de utilizare şi înlocuirii elementelor defecte de către operatorii economici autorizaţi de ANRE;
–    să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea instalaţiei de utilizare;
–    să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;
–    să notifice furnizorului orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere la data semnării contractului;
–    alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.